Κανονισμός Ανάθεσης και Εκτέλεσης Έργων ΙΜΕ

Έργα Κατασκευών

1.  Κατασκευή Κτηριακών Πολιτιστικών Υποδομών «ΘΕΑΤΡΟΝ»

           

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Καταληκτική
Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Διευκρινίσεις

ΘΕ-ΜΕΛ-13

Ανασκόπηση-Επικαιροποίηση-Αναβάθμιση Μελέτης Οπτικοακουστικών Συστημάτων. Σύνταξη προδιαγραφών και λοιπών συμβατικών απαιτήσεων για την ανάθεση της προμήθειας και εγκατάστασης του οπτικοακουσστικού εξοπλισμού, υποστήριξη του ΙΜΕ στην επιλογή αναδόχου, παρακολούθηση και παραλαβή των συστημάτων

26/03/2007

ΕΛΗΞΕ

ΘΟ-ΚΑΤ-5

Προμήθεια και εγκατάσταση των κεντρικού υπερυπολογιστικού συστήματος, Playback System και λοιπών συστημάτων της «Θόλου»

11/07/2006

ΕΛΗΞΕ

ΘΟ-ΚΑΤ-7

Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων προβολής της «Θόλου»

21/03/2006

ΕΛΗΞΕ

ΘΕ-ΚΑΤ-3

Πλήρης Κατασκευή της Ανωδομής του Κτηρίου «Θέατρον»

14/03/2006

ΕΛΗΞΕ

ΘΟ-ΚΑΤ-6

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προεπιλογής προμηθευτών για την προμήθεια και εγκατάσταση ακουστικών συστημάτων - συστημάτων ελέγχου και συστημάτων πολυγλωσσικής μετάφρασης

02/12/2005

ΕΛΗΞΕ

ΘΟ-ΚΑΤ-3

«Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών θεατρικών καθισμάτων με διαδραστικές δυνατότητες του έργου «ΘΟΛΟΣ»
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

21/11/2005

ΕΛΗΞΕ

ΘΟ-ΚΑΤ-4

«Προμήθεια και εγκατάσταση Οθόνης και Δομική Κατασκευή της Οθόνης του έργου «ΘΟΛΟΣ»

12/04/2005

 

ΕΛΗΞΕ

ΘΟ-ΚΑΤ-2

«Πλήρης Κατασκευή των υπογείων Χώρων του Κτηριακού Συγκροτήματος «ΘΟΛΟΣ» - «ΘΕΑΤΡΟΝ», Συμπεριλαμβανομένου των Υπογείων του Αιθρίου, μέχρι το Δάπεδο Ισογείου, και Πλήρης Κατασκευή της Ανωδομής του Έργου «ΘΟΛΟΣ»»

08/06/2004

 

ΕΛΗΞΕ

Το έργο ΘΕΑΤΡΟΝ, συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 37.600.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του ΙΜΕ. Μέρος του έργου προϋπολογισμού 8.800.000 ευρώ χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» (75% ΕΤΠΑ, 25% Εθνικοί Πόροι)

Το έργο ΘΟΛΟΣ, συνολικής προβλεπόμενης δαπάνης 11.999.982 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Γ' ΚΠΣ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ Αττικής (50% Εθνικοί πόροι 50% Κοινοτικοί πόροι/ΕΤΠΑ)

 

 

2.  Κέντρο ανθρωπιστικών και τεχνολογικών ερευνών (ή ερευνητικό κέντρο), στο πολιτιστικό κέντρο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» του Ι.Μ.Ε. στην Αθήνα

           

Αρ. Προκ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού

Καταληκτική
Ημερομηνία

Σχετικά Αρχεία

Διευκρινίσεις

EK-KAT Β

Μελέτη και κατασκευή του συγκροτήματος: Μουσείο Νέων, Κέντρο Τεχνών, Κέντρο Διαδραστικών Μέσων κ.λπ., μετά του περιβάλλοντος χώρου και των προσβάσεών του.

01/12/2006

ΕΛΗΞΕ

EK-KAT

Κατασκευή του Κτηρίου του Ερευνητικού Κέντρου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου

24/10/2006

ΕΛΗΞΕ

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:

 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ (ΥΣΕ)

Πουλοπούλου 38, 118 51 Αθήνα

 

Τηλ. 212 254 5000, Τηλεομοιοτυπία: 212 254 3838

 

© ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας"

Ευρωπαϊκή Ένωση